A minőségi kiszolgálás érdekében sütiket (cookie) használunk. Weboldalunk használatával jóváhagyod a sütik használatát. Adatvédelmi irányelveinket ide kattintva olvashatod.
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Részletes Tájékoztató Garancia igénybevételéhez

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ AZ INFINITY GARANCIA IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

 

Garanciális szolgáltatások:

Az Infinity tok (Infinity által gyártott Tok) rendeltetésszerű használat mellett, a gyártás során fellépő a termék selejtességből eredő ragasztóhiba és alapanyaghiba esetén a termék cseréje.
Az Infinity tok (Infinity által gyártott Tok) rendeltetésszerű használata mellett, véletlenszerűen  a készülék hátlapja megsérül, úgy az Infinity tokok vállalja a készülék ingyen hátlapcseréjét.

 

Feltételek:
A garanciális eseményre 1 éven belül kerül sor.

Lakosság részére: A garanciát csak az infinitytokok.hu oldalon leadott, vásárlást igazoló számla bemutatását követően vehető igénybe, Infinity tok vásárlása esetén.

Partnereink részére: A garanciát csak az infinitytokok.hu oldalon, vagy külön megállapodás megkötésére való hivatkozással vehető igénybe, Infinity tok vásárlása esetén.

A garancia 14 éven felüli személy birtokában lévő készülékre vonatkozik.

A megfelelő elbíráláshoz szükséges kép, videóanyag készítése a termékről és a készülékről.

A garanciával kapcsolatos probléma részletes ismertetése.

Hátlapcsere esetén fennállása esetén: A garancia csak véletlenszerű károsodás esetén vehető igénybe. Nem terjed ki a hibás felhelyezésből eredő sérülésekre, a szándékosságra és olyan sérülésekre, melyeknek sem a telefontok, sem a készülék önmagában nem lenne képes ellenállni.

A Garanciális eseményt és annak bekövetkezését a körülmények és az Ügyfél/Vásárló által szolgáltatott bizonyítékok kifejezetten és minden kétséget kizáróan alá kell, hogy támasszák, ellenkező esetben a kárigényt a Szolgáltató elutasítja.

Vásárló/ Ügyfél kötelezettsége az önkéntes jótállás teljesítése során annak biztosítása, hogy a kár a Szolgáltató által gyártott és megvásárolt megjelölt termék használata során keletkezett, továbbá a károsodott telefon megjelölt szervízpontokba történő elszállítása/elszállíttatása.

Szolgáltató a megjelölt önkéntes jótállást gyártott termékenként egyszeri alkalommal vállalja. Továbbá Szolgáltató joga kivizsgálni, hogy az Ügyfél/Vásárló által átadott bizonyítékok alapján, hogy a károsodás a gyártott termék használatának ideje alatt következett be és kizárható a szándékosság és olyan sérülés esete, melynek sem a telefontok, sem a készülék önmagában nem lenne képes ellenállni.

 

Kárrendezés menete:

1. Termékhiba / Hátlapcsere esetén: A Vásárló az észlelést követő 1 munkanapon belül köteles haladéktalanul jelenteni a problémát az Infinity tokok felé: a hello@infinitytokok.hu e-mail címen. Tárgymezőben: Garancia igénylése címmel.

2.  Az e-mailben kérjük megírni/ csatolni: a számla másolatot vagy a számlán található számla számot. A garancia igényléséhez készített fényképet, videót a keletkezett termékhibáról / kárról. Valamint a káresemény pontos leírása. A kár okának pontos ismerete nélkül a garancia igényt nem lehet elbírálni. Amennyiben a kárbejelentés hiányos, ellentmondásos vagy érdemi elbírálásra alkalmatlan és emiatt lényeges körülmények nem megállapíthatóak vagy kideríthetetlenné válnak, a Szolgáltató a garancia igényt elutasítja.

3. Az e-mail beérkezését követően az Infinitytokok a kárigény kivizsgálását megkezdi. A várható ügyintézési idő szélsőséges időn kívül: 1-7 munkanap, szélsőséges időszakban (pl. Karácsony): 1-10 munkanap.

4. A beküldött információk alapján az Infinitytokok pozitív elbírálás esetén, termékcsere esetén a választ követően azonnal 1-3 munkanapon belül megküldi a cseretokot, hátlap csere esetén futárt küldünk a sérült készülékért, hogy saját szerződött szervizünkben, a hátlapot kicseréltessük.

 

Meghatározások:

1. Adminisztrátor: Az INFINITY SHOP Kft. alkalmazottja végzi a Vásárló/Ügyfél által benyújtott kárigények feldolgozását, adminisztrációját és rendezését.

2. Garanciális esemény: A Szolgáltatónak az Ügyfél/Vásárló felé fennálló szolgáltatási kötelezettségét kiváltó esemény.

3. Szolgáltató: INFINITY SHOP Kft. , 3067 Garáb, Petőfi utca 13., Cégjegyzékszám: 12-09-010630

4. Szervízpartner: Olyan, Infinity tokok által kijelölt szakszervíz, mely a Vásárló/Ügyfél vonzáskörzetében elérhető, és amely szervíz elvégzi a a károsodott készülék hátlap javítását.

5. Ügyfél/Vásárló: Vásárló az, aki az infinitytokok.hu oldalán az Infinity tokok által gyártott terméket vásárolt, és ezt igazolni tudja megrendelésszámmal és számlával egyaránt. Ügyfél az, aki a Szolgáltatóval megállapodást kötött Infinity tok gyártására vonatkozóan.

6. Károsult: az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki rendeltetésszerűen a telefontokot használta.

A Garancia a Károsult magatartásáért a Vásárló/Ügyfél felel, és a Károsult cselekménye vagy esetleges mulasztása a Vásárló/Ügyfél cselekményének vagy mulasztásának minősül és ilyenként értékelendő.

7. Készülék: Az a készülék, amelyre az Infinity tok felhelyezésre került. Az Ügyfél/Vásárló vállalja, hogy a készülék fajtája pontosan megegyezik a telefontok fajtájával. A Szolgáltató vállalja, hogy a telefontok, a megrendelésben szereplő készülékspecifikus telefontokot készítette el és szállítatta el Ügyfél/Vásárló részére.

8. Rongálás: A készülék és telefontok szándékos megsemmisítése vagy károsítása.

9. Véletlenszerű Károsodás vagy Károsodás: A készülék olyan véletlenszerű, hirtelen és előre nem látható, egyszeri külső behatás által okozott károsodása, sérülése, amely a Hátlap sérüléséhez vezetett. Különösen, de nem kizárólagosan kezelői ügyetlenség (pl. zsebből kiesés, kézből leejtés, zsebben/táskában megnyomódás).

 

Kizárások / mentesülések:

1. A Készüléket használó 14 éven aluli kiskorú gyermek tevékenységéért, mulasztásáért vagy bármilyen magatartásáért, vagy olyan kárért, ami olyan készülékben következik be, amelyet 14 év alatti személyre bíztak. Különösen idetartozik az iskolában történő Rongálás, amennyiben a készülék az Ügyfél/Vásárló 14 év alatti Hozzátartozójánál volt.

2. Az Ügyfél/Vásárló, a Károsult, továbbá a velük egy háztartásban élő(k), illetve a készülék őrzését tevékenysége körében ellátó harmadik fél bármilyen szándékos cselekménye.

3. Az alábbi események által okozott kárért : terrorizmus, háború, megszállás, idegen hatalom ellenséges cselekménye, polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai hatalomátvétel, államosítás, elkobzás, lefoglalás, illetve kormány vagy egyéb hatóság általi megsemmisítés.

4. Az olyan károsodásért, ami amiatt következik be, hogy az Ügyfél/Vásárló illetve a Károsult jogszabályba ütköző cselekmény elkövetését megkísérli vagy ilyen cselekményt követ el.

5. A hamis, valóságnak nem megfelelő, vagy szándékosan helytelen adatok közlésével bejelentett kárigény teljesítéséért.

6. Őrizetlenül hagyott készüléket harmadik fél megrongálja.

7. Ha a Garanciális eseményt az Ügyfél/Vásárló vagy a Károsult jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta. Súlyosan gondatlan magatartással okozott kárnak minősül:

- nagyfokú gondatlanságból, nem rendeltetésszerű, vagy helytelen használatból, vandalizmusból, helytelen tárolásból vagy egyéb olyan magatartásból adódó kár, amelynek a bekövetkezését előre lehetett látni, vagy amelynek bekövetkezésével kellő gondosság tanúsítása esetén számolni lehetett.

- ha a kár az Ügyfél/Vásárló vagy a Károsult ittas vagy kábító hatású szer hatása alatti állapotával okozati összefüggésben keletkezett, illetve ha az Ügyfél/Vásárló vagy Károsult önhibájából eredő ittas vagy bódult állapota miatt a Garanciális esemény bekövetkezését nem tudta megakadályozni.

 

Ügyféladatok kezelése:

A Kárbejelentés alkalmával keletkező adatok:
Ügyféladatokat az Ügyfél/Vásárló vagy Károsult a kárrendezés során e-mailben a hello@infinitytokok.hu –n a Szolgálató munkatársának, Adminisztrátornak adnak meg, aki azokat rögzíti. Ezek az Ügyféladatok a következők: számla száma, megrendelő neve, kárbejelentés időpontja, hiba oka és leírása.

A Kárrendezési eljárás során keletkező adatok: Ezek az Ügyféladatok a következők: Kár elfogadásának vagy elutasításának időpontja, kárügy lezárásának időpontja, kárszám, kár státusza, kár elutasításának oka, ki utasította el, készülék javításával összefüggő adatok, leírások, kárrendezési költség, összeg, cseretok vagy hátlap csere típusa.

A Korábbi Kártörténeti Adatok kezelésének célja: a garanciális eseményekkel kapcsolatos csalások és visszaélések, illetve a garanciális szolgáltatások tisztességtelen igénybevételének megelőzése. A fenti célból a Korábbi Kártörténeti Adatok összekapcsolásra kerülhetnek az érintett személlyel a Szolgáltató rendelkezésére álló más Ügyféladattal. A Korábbi Kártörténeti Adatok kezelésének jogalapja az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az Ügyféladatok és a Korábbi Kártörténeti Adatok megőrzésének ideje:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Az Ügyféladatokhoz és a Korábbi Kártörténeti Adatok hozzáférésére jogosultak:
Az INFINITY SHOP Kft. munkatársai az alábbi munkakörökben: Adminisztrátor, Pénzügy, Ügyfélszolgálat és Panaszkezelés, Jogi felelősségi, Értékesítő és Ügyvezető.  

Az Ügyféladatokat és a Korábbi Kártörténeti Adatokat a Szolgáltató a következő adatbiztonsági intézkedéssel védi:

  • az információhoz csak azok az alkalmazottak férhetnek hozzá, akik számára a fent említett célok elérése érdekében szükséges
  • a tárolt adatokhoz csak jelszóval védett számítógépes kapcsolat útján lehet hozzáférni
  • az információk továbbítása esetén a Szolgáltató az információkat kizárólag titkosított csatornán vagy dokumentumban továbbíthatja.